Over de auteursrechten van materialen op de Importantia Publishing web-sites.

Het © symbool op pagina's van de Importantia Publishing websites hebben tot doel u er aan te herinneren dat Importantia Publishing de auteursrechten beheert omtrent alle teksten, afbeeldingen, pagina's, opmaak en te downloaden bestanden die benaderbaar zijn op de betreffende web-pagina's. Het beheer van dit auteursrecht impliceert dat Importantia Publishing zelf het auteursrecht bezit danwel de tekst, afbeelding, opmaak of bestanden met toestemming van de auteursrechthouder publiceert. In overeenstemming met het internationale auteursrecht is alles auteursrechtelijk beschermd of het auteursrechtsymbool nu wel of niet aanwezig is. Onder andere de pagina's en bestanden op de navolgende domeinen en subdomeinen vallen onder het beheer van Importantia Publishing en kunnen als zodanig gezien worden als een Importantia Publishing web-site.
 • www.onlinebible.org
 • www.importantia.com
 • www.olivetree.nl
 • moria.importantia.com
 • www.bijbelstudie.org (inclusief Herschepping)
 • www.stripbijbel.nl
 • streams.omroep.nl/eo/olb/
 • www.watchmannee.nl

Inhoudsopgave
 • Importantia Publishing staat op basis van de volgende voorwaarden een vrij gebruik toe van ...
 • Verzoeken die wij niet kunnen inwilligen
 • Citaten in uw publicaties
 • Hyperlinks naar onze webpagina's
 • Framing / Frames
 • Web sites, nieuwsgroepen, chat boxen, e-mailings, etc....
 • Importantia Publishing staat op basis van de volgende voorwaarden een vrij gebruik toe van ...  [Terug]

  • U heeft toestemming individuele pagina's af te drukken voor uw persoonlijke studie. Wij moedigen u aan gebruik te maken van alle informatie die wij publiceren als web-pagina of als downloadbaar bestand voor uw persoonlijke studie.
  • U heeft toestemming individuele pagina's af te drukken op papier en in kleine oplagen te overhandigen aan uw vrienden, bekenden, studenten of leerlingen. Voor de verspreiding van hogere oplagen dan 50 exemplaren heeft u toestemming nodig. Voor het gebruik van afbeeldingen in kerk- en gemeentebladen dient u voorafgaand aan de publicatie schriftelijke toestemming ontvangen te hebben van Importantia Publishing. De pagina's die u verspreidt dienen nadrukkelijk door u voorzien te worden van de volgende informatie: Afkomstig van [gevolgd door de url]. Gebruikt met toestemming. Importantia Publishing. Copyright Importantia Publishing.
  • De tekst van onze pagina's mag niet veranderd of aangepast worden.
  • De bestanden die u downloadt mogen niet veranderd worden. Er mag geen data "gestript" worden uit de bestanden.
  • Bestanden die Importantia Publishing ter downloading aanbiedt mogen niet verspreid worden, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Importantia Publishing.
  • U heeft toestemming een pagina te e-mailen naar derde in de vorm van een hyperlink naar onze website. Het is niet toegestaan een hyperlink te verstrekken die bij activering een bestand met de extentie .exe .zip .gif of .jpg download.
  • Voor al het ander gebruik van tekst, pagina's, afbeeldingen of bestanden, zoals hier vermeld, dient u voorafgaand schriftelijke toestemming te hebben van Importantia Publishing. Wanneer u een schriftelijk verzoek indient voor gebruik van tekst, pagina, afbeelding of downloadbaar bestand dient u specifiek aan te geven wat u wilt gebruiken (vermeld duidelijk url, bestandsnaam, titel, auteur, etc.), voor welk doel u het wenst te gebruiken, wat de oplage zal zijn en op welke manier u wilt verspreiden. Vermeldt duidelijk uw naam, organisatie, adres, e-mail, telefoon en fax. Het verzoek dient ondertekend te zijn door de persoon die daar van rechtswege toe geautoriseerd is. Rechtspersonen dienen een kopie van de inschrijving Kamer van Koophandel mee te sturen. U kunt uw verzoek sturen naar Importantia Publishing, Postbus 9187, 3301 AD Dordrecht, Nederland.

  Verzoeken die wij niet kunnen inwilligen  [Terug]

  Wij vragen u begrip te hebben voor het feit dat Importantia Publishing niet alle verzoeken kan inwilligen. Allereerst zullen verzoeken die te algemeen gesteld worden altijd met een "Geen toestemming" beantwoord worden. Wees daarom bij uw verzoek zo specifiek mogelijk. Dien dus geen algemene verzoeken in zoals "Mag ik al uw Online Bijbel bestanden op een CD verspreiden naar mijn vrienden?". Zelfs al zou Importantia Publishing u deze toestemming willen geven, dan is het een onmogelijkheid om bij alle betrokken auteursrechthouders toestemming voor u te regelen. In veel gevallen gaat publicatie van tekst, afbeeldingen, pagina's en bestanden gepaard met een veelheid aan toestemmingen en condities van rechthebbenden buiten Importantia Publishing. Een veelheid aan auteurs, vertalers, redacteuren, uitgevers, programmeurs, contracten, licenties en overeenkomsten liggen ten grondslag aan de teksten, afbeeldingen, pagina's en bestanden die Importantia Publishing aanbiedt op haar CD ROMs en web-pagina's. Gezien de complexiteit kan niet altijd toestemming verleend worden. In principe worden verzoeken per e-mail niet in behandeling genomen. Gun ons de tijd om uw verzoek te beantwoorden. Met de vele e-mails, brieven, faxen en telefoontjes die wij dagelijks te verwerken krijgen, komen honderden vragen op onze bureaus te liggen. Vaak is ruggespraak met belanghebbenden nodig. Hierdoor kan het antwoord veelal niet per omgaande gegeven worden.

  Citaten in uw publicaties  [Terug]

  In geval u een stuk tekst uit een van onze pagina's of bestanden als citaat wilt plaatsen in uw publicatie is dit toegestaan op voorwaarde dat het citaat niet meer dan 500 woorden tekst bevat en niet meer dan 10% van de totale tekst van de web-pagina cq. Het hoofdstuk in beslag neemt. Bij het citaat dient een duidelijke bronvermelding geplaatst te worden, waarin u aangeeft: Afkomstig van website / cd rom. Gebruikt met toestemming. Copyright © Importantia Publishing.

  Een voorbeeld voor een citaat afkomstig van de importantia.com site kunt u verantwoorden met de bronvermelding:
  bron: www.importantia.com. Gebruikt met toestemming. Copyright © Importantia Publishing.

  Een voorbeeld van een citaat uit de Kanttekeningen op de Statenvertaling, afkomstig van de Online Bijbel DeLuxe Studie-editie 2002 CD ROM, kunt u verantwoorden met de bronvermelding:
  Kanttekeningen op de Statenvertaling - Online Bijbel DeLuxe Studie-editie 2002 CD ROM. Gebruikt met toestemming. Copyright © Importantia Publishing.

  Een voorbeeld van een citaat uit de Kanttekeningen op de Statenvertaling in uw bezit gekomen na het downloaden van de onlinebible.org website kunt u verantwoorden met de bronvermelding:
  Kanttekeningen op de Statenvertaling - Online Bijbel software. www.onlinebible.org Gebruikt met toestemming. Copyright © Importantia Publishing.

  Tenzij anders aangegeven elders op deze pagina, heeft u altijd voorafgaande schriftelijke toestemming nodig voor het gebruik van teksten, afbeeldingen, pagina's of bestanden ...

  • In geval van verkoop- en promotie-doeleinden of ander commercieel gebruik
  • Reproductie in magazines, boeken, flyers, tractaten, etc.
  • Herdruk of uitgeven van afbeeldingen, audio, foto's, midi, bestanden, etc.
  • In geval van verspreiding middels e-mail, druk, cd-r, cd rom of elke andere vorm
  • Het plaatsen van onze pagina's of tekst binnen een andere web-site.
  • Het plaatsen van onze web-pagina's binnen een Frame van een andere web-site.
  • Het plaatsen van pagina's, tekst, inhoud, illustraties of aangeboden bestanden danwel informatie danwel tekst uit de aangeboden bestanden binnen andere publicaties, hetzij geschreven, gedrukt danwel electronisch (web, ftp, cd, nieuwsgroepen, etc.) Indien u anderen wilt informeren over onze activiteiten en publicaties kunt u een hyperlink plaatsen naar de home-page van onze websites.
  • Het is niet toegestaan rechtstreekse hyperlinks te plaatsen naar downloadbare bestanden die wij aanbieden. Plaats alleen hyperlinks naar onze home-pages!
  • Elk ander gebruik van ons materiaal.
   Alle rechten zijn voorbehouden aan de auteursrechthouder(s).

  Hyperlinks naar onze webpagina's  [Terug]

  Wij verstrekken toestemming hyperlinks te plaatsen naar de home-pages van: www.onlinebible.org
  www.importantia.com
  moria.importantia.com
  www.bijbelstudie.org
  www.stripbijbel.nl
  Indien u een hyperlink wilt plaatsen naar een andere pagina op onze web-sites dient u hiertoe eerst onze toestemming te hebben. Er liggen diverse technische en auteursrechtelijke redenen hieraan ten grondslag. Het is niet toegestaan rechtstreekse hyperlinks naar onze afbeeldingen, foto's of te downloaden bestanden op te nemen in uw web-pagina's.

  Framing / Frames  [Terug]

  Het opnemen van onze websites of pagina's van onze websites binnen Frames op andere websites is nadrukkelijk niet toegestaan. Het is illegaal de tekst, informatie, afbeeldingen of bestanden van iemand anders te gebruiken binnen een frame zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Dit is ook niet toegestaan indien uw website nadrukkelijk vermeld dat de informatie binnen het frame niet van u afkomstig is.

  Websites, nieuwsgroepen, chat-boxen, e-mailings, etc....  [Terug]

  Zonder nadrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Importantia Publishing is het niet toegestaan materiaal van een Importantia website te publiceren, kopieren, reproduceren voor gebruik op uw of website van iemand anders. Het aanbieden van bestanden afkomstig van een Importantia Publishing website is nadrukkelijk niet toegestaan, inclusief het opnemen van hyperlinks naar de bestanden op de Importantia Publishing web-sites vanaf uw eigen web-pagina's. Rechtstreekse hyperlinks naar afbeeldingen, teksten en bestanden op de websites van Importantia Publishing vanaf uw eigen website of de site van iemand anders zijn nadrukkelijk niet toegestaan. Plaats altijd een link naar de home-page. Hetzelfde geldt voor het plaatsen van hyperlinks binnen nieuwsgroepen, chat-boxen en e-mailings. Het is absoluut niet toegestaan materiaal, teksten, afbeeldingen of bestanden te publiceren of te uploaden op andere websites, nieuwsgroepen, etc. Alle materialen zijn auteursrechtelijk beschermd. Toon respect voor de rechten van auteurs, vertalers, redacteuren en uitgevers om hun intellectuele eigendom en creatieve werken te beschermen en te beheren. Publicatie zonder toestemming is diefstal van iemand anders intellectuele eigendom. Publicatie zonder bronvermelding is plagiaat. Indien u inmiddels deze regels overtreden hebt dient u onmiddellijk alle hyperlinks naar pagina's, afbeeldingen en bestanden op de Importantia Publishing web-sites te verwijderen, danwel onderdelen van de Importantia Publishing websites die u geplaatst hebt op uw eigen of de web-site iemand anders te verwijderen. Importantia Publishing investeert veel tijd en geld in het aanbieden van informatie in de vorm van web-pages en downloadbare bestanden, waarbij regelmatig overeenkomsten worden gesloten met andere rechthebbenden. Het zomaar strippen van bijvoorbeeld Bijbelteksten uit de bestanden die Importantia Publishing aanbiedt voor gebruik op andere web-sites brengt ernstige schade toe aan de "ministry" -activiteiten van Importantia Publishing.

  Versie: 1.01
  Datum: 27 februari 2004
  Dordrecht

  Importantia Publishing
  Postbus 9187
  3301 AD Dordrecht
  Nederland

  Terug naar onlinebible.org Terug naar Importantia.com