HTMLstr=""; HTMLstr+=" "; HTMLstr+=" "; HTMLstr+=" "; HTMLstr+=" "; HTMLstr+=" "; HTMLstr+=" "; HTMLstr+=" "; HTMLstr+="
"; HTMLstr+=" Free Online Bible Starters Pack
"; HTMLstr+=" Add Bibles in other languages
"; HTMLstr+=" Online Bible Shop
"; HTMLstr+=" Support & FAQ
"; HTMLstr+=" Forum and Users Community
"; HTMLstr+=" Online Bible manuals
"; HTMLstr+=" Support us with your donation
"; HTMLstr+="
"; document.writeln(HTMLstr);